خدمات ما

تولید و طراحی مهندسی و مهندسی معکوس و تعمیرات در زمینه انواع آلتراسونیک ها 

ما چگونه کار می کنیم؟

ما خدمات تولید ، طراحی مهندسی، مهندسی معکوس، تعمیرات را در زمینه انواع آلتراسونیک ها انجام می دهیم

بیایید در مورد پروژه حرف بزنیم